Undergraduate Students


Graduate Students


2018:

Hangyu Lin (Master 2018)

Erli Ouhyang (Master 2018)

Fangrui Zhu (Master 2018)

Zhaofeng Lu (Master 2018)

Chao Wen (Master 2018, co-advised with Prof. Xiangyang Xue)

Fangbin Wan (M. Eng. 2018)

Zhiqin Zhan (M. Eng 2018, co-advised with Prof. Yu-Gang Jiang)

Sixiao Zheng (Master 2018, co-advised with Prof. Jianfeng Feng)


PhD:

Chengming Xu (PhD 2018)

Xuelin Qian (PhD 2015, co-advised with Prof. Xiangyang Xue)

Xiaomei Wang (PhD 2017,co-advised with Prof. Xiangyang Xue)

Xu Xie (PhD 2018, co-advised with Prof. Xiangyang Xue)

Qiang Sun (Ph. Eng. 2018, co-advised with Prof. Xiangyang Xue)

Alumni

2015:
Keke He (Master 2015, co-advised with Prof. Xiangyang Xue), Tencent Youtu
Weidong Yin (Undergraduate), PhD/Master at UBC with Leonid Sigal
Yiqing Ma (Undergraduate), PhD at HKUST
Jiarui Gao (Undergraduate), Master at CMU
Chuanzi He (Undergraduate), Master at USC

2016:
Yu Hao (M.S. 2016, co-advised with Prof. Yu-Gang Jiang), At toutiao
Changmao Cheng (M.S. 2016, co-advised with Prof. Yu-Gang Jiang) At Megvii
Nanyang Wang (M. Eng 2017, co-advised with Prof. Yu-Gang Jiang) At Alibaba Dharma

2017:

Huiyuan Zhuo (M. Eng 2017),

Ping Chen (M. Eng 2017), 

Haitao Hu(M. Eng 2017) ,

Yu Tang (M. Eng 2017), 

Weicheng Zhu (M. Eng 2017), 

Weiqi Fang (M. Eng 2017), 

Zhiquan Yan (M. Eng 2017), 

Zihao Xu (M. Eng 2017), 

Hangchu Guo (M. Eng 2017),

Jing Zhou (M. Eng 2017),

Hanze Dong (Bsc 2015, PHD@HKUST with Prof. Tong Zhang)

Peng Lu (Bsc 2015, Master in US)

Zitian Chen (Bsc 2015, PHD in UMass)

Donghao Li (Bsc 2015, PHD@HKUST with Prof. Yuan Yao)

Shun Zhang (Bsc 2015, Master@CMU)