2018


 • Stacked Semantics-Guided Attention Model for Fine-Grained Zero-Shot Learning. Yunlong Yu, Zhong Ji, Yanwei Fu, Jichang Guo, Yanwei Pang, Zhongfei Zhang, NIPS 2018

 • Pose-Normalized Image Generation for Person Re-identification . Xuelin Qian, Yanwei Fu, Tao Xiang, Wenxuan Wang, Jie Qiu, Yang Wu, Yu-Gang Jiang, and Xiangyang Xue. ECCV 2018

 • Pixel2Mesh: Generating 3D Mesh Models from Single RGB Images. Nanyang Wang, Yinda Zhang, Zhuwen Li, Yanwei Fu, Wei Liu, Yu-Gang Jiang. ECCV 2018   Arxiv: 1804.01654 Project page (codes&models): http://bigvid.fudan.edu.cn/pixel2mesh/

 • MSplit LBI: Realizing Feature Selection and Dense Estimation Simultaneously in Few-shot and Zero-shot Learning. Bo Zhao, Xinwei Sun, Yanwei Fu, Yizhou Wang, Yuan Yao. ICML 2018

 • Soft Filter Pruning for Accelerating Deep Convolutional Neural Networks. Yang He, Guoliang Kang, Xuanyi Dong, Yanwei Fu, Yi Yang. IJCAI 2018

 • Harnessing Synthesized Abstraction Images to Improve Facial Attribute Recognition. Keke He, Yanwei Fu, Wuhao Zhang, Chengjie Wang,Yu-Gang Jiang, Feiyue Huang, Xiangyang Xue. IJCAI 2018

 • Dual Skipping Networks   Changmao Cheng, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang, Wei Liu, Wenlian Lu, Jianfeng Feng, Xiangyang Xue. CVPR 2018

 • https://challenger.ai/competition/zsl2018/     We help Sinovation Ventures to host a zero-shot grant challenge.

2017

                Yanwei Fu, Tao Xiang, Leonid Sigal, Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue, Shaogang Gong.

 • Multi-scale Deep Learning Architectures for Person Re-identification

  Xuelin Qian, Yanwei Fu(*),  Yu-gang Jiang, Tao Xiang and Xiangyang Xue; ICCV 2017          

                   *: corresponding authour

            Yuting Qiang, Yanwei Fu, Xiao Yu, Yanwen Guo, Zhi-Hua Zhou, Leonid Sigal; arxiv: CoRR abs/1702.06228 (2017)

        Keke He, Yanwei Fu (*), Zhanxiong Wang, Yu-Gang Jiang, Rui Feng and Xiangyang Xue; ACM Multimedia 2017

                *: corresponding authour

        Weidong Yin, Yanwei Fu (*), Yiqing Ma, Yu-gang Jiang, Tao Xiang and Xiangyang Xue; ACM Multimedia 2017

                *: corresponding authour (The dataset is released in   https://challenger.ai/competition/zsl2018/ )

                   The  whole hairstyle dataset could be downloaded from: http://www.sdspeople.fudan.edu.cn/fuyanwei/dataset/hairstyle/

        Zhanxiong Wang, Keke He, Yanwei Fu (*), Rui Feng, Yu-Gang Jiang, and Xiangyang Xue; accepted by ACM ICMR 2017;

               *: corresponding authour

        Jiarui Gao, Yanwei Fu (*), Yu-Gang Jiang, Xiangyang Xue; ACM ICMR 2017

              *: corresponding authour

        Zuxuan Wu, Ting Yao, Yanwei Fu and Yu-Gang Jiang ACM Book on Frontiers of Multimedia Research

        Baohan Xu, Yanwei Fu(*), Yu-Gang Jiang, Boyang Li and Leonid Sigal; accepted by IEEE TAC2017

              *: corresponding authour

2016

            Baohan Xu, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang. MediaEval 2016 Workshop, 2016.

            Baohan Xu, Yanwei Fu, Yu-Gang Jiang, Boyang Li and Leonid Sigal; ICMR 2016 (long paper, oral, accept rate 18%) [slides]

            Yanwei Fu, Arxiv paper.

            Yanwei Fu; Timothy M. Hospedales; Jiechao Xiong; Tao Xiang; Shaogang Gong ; Yuan Yao; Yizhou Wang; (IEEE TPAMI,March                 2016, vol 38(3), Page 563-577, SCI/EI, impact factor 6.077 [codes]

            Yu-ting Qiang, Yanwei Fu, Yanwen Guo, Zhi-hua Zhou, Leonid Sigal, AAAI 2016.

            codePress/Blog Release   Weibo  Twitter Comments

2015

            Yanwei Fu, De-An Huang and Leonid Sigal, Arxiv paper.

            Xi Zhang, Yanwei Fu, S. Jiang, Leonid Sigal and G. Agam, IEEE ICMLA, 2015.

2014

           Yanwei Fu; Timothy M. Hospedales; Tao XiangShaogang Gong. (IEEE Transaction on Pattern Analysis and Machine                                 Intelligence, 2015. vol 37(11) Page 2332-2345; Impact factor: 6.077)  Invited talk    Youtube-talk(by Prof. Tao Xiang)   Youtube-                talk(by Dr. Hopspedales)

            Yanwei Fu.; Timothy M. Hospedales; Tao Xiang; Fu, Z.; Shaogang Gong. (ECCV 2014, Lecture Notes in Computer Science,                     SCI/EI)

            Fu, Y.;Yang, Y.; Timothy M. Hospedales; Tao Xiang; Shaogang Gong (ECCV 2014 workshop on Parts and Attribute)   code

            Yanwei Fu; Yongxin Yang; Timothy M. Hospedales; Tao Xiang; Shaogang Gong (BMVC 2014)   Dataset and codes 

            Yanwei Fu; Timothy M. Hospedales; Tao Xiang; Shaogang Gong; Yuan Yao. (ECCV 2014, SCI/EI)


2013

 • "Learning Multi-modal Latent Attributes"

            Yanwei Fu; Timothy M. Hospedales ; Tao Xiang ; Shaogang Gong (IEEE TPAMI,Feb 2014, vol 36(2), Page 303-316, SCI/EI,                          impact factor 6.077PDF dataset

2012

 • Attribute Learning for Understanding Unstructured Social Activity

            Yanwei Fu ;Timothy M. Hospedales; Tao Xiang ; Shaogang Gong. (ECCV 2012, SCI/EI).  Youtube Demo

2011

            Yanwei Fu, Yanwen Guo. (2011 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)), Page 1-6    PDF

   

2010
 • Multi-view Video Summarization

            Yanwei Fu, Yanwen Guo; Yanshu Zhu; Feng Liu; Chanming Song; Zhi-hua Zhou. (IEEE TMM Nov 2010, vol 12(7), Page 717-729,             SCI/EI)   PDF    dataset  Youtube Demo 

            Academic-Press Report and Review by IEEE MMTC R-letter, Oct 2011 (Page 13)Other material: